Shuvra Shikhar Bhattacharyya

Associate Professor, INSA

Shuvra Shikhar Bhattacharyya

Email : Shuvra-Shikhar [dot] Bhattacharyya [at] insa-rennes [dot] fr